Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận

Ngày 16/03/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các sự kiện buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thiện viện từ lâm tại Bình Thuận

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận - Hính 1
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 1
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 2
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 3
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 4
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 5

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 6

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 7

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 8

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 9

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 10

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 11

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 12

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 13

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 14

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 15

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 16

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 17

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 18

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 19

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 20

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 21

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 22

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 23

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 24

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 25

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 26

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 27

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 28

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 29

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận – Hính 30